กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

แผน ปภ. ชาติ

กลุ่ม
21/11/2565
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 576 ครั้ง