กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

แผนเผชิญเหตุสาธารณภัยจังหวัด

แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง

กลุ่ม
1/2/2566
- การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ ปี 2566
14/11/2565
แผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2054 ครั้ง