กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม
1 2
28/2/2566
รายละเอียดประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25/2/2565
ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
28/10/2563
ประกาศจังหวัดชัยนาท ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอก 22 ต.ค. 63 ก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองอีเม้ยและก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองอรพิมพ์(ฝั่งตะวันตก)
7/10/2563
ประกาศจังหวัดชัยนาท ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองอีเม้ย
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1619 ครั้ง