กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

OITแบบเปิดเผยข้อมูล ปี 2566

    
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

 

enlightened ข้อมูลพื้นฐาน     

     yes ข้อมูลพื้นฐาน
          1. โครงสร้างสำนักงาน     (คลิก)
          2. ข้อมูลผู้บริหาร     
(คลิก)
          3. อำนาจหน้าที่     (คลิก)
          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     (คลิก)
          5. ข้อมูลการติดต่อ     (คลิก)
          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     (คลิก)

     yes การประชาสัมพันธ์     
          7. ข่าวประชาสัมพันธ์     
(คลิก) 


     yes การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          8. Q&A     
(คลิก)
          9. Social Network     (คลิก)
          10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     (คลิก)

enlightened การบริหารงาน

     yes การดำเนินงาน     
          11. แผนดำเนินงานประจำ     
(คลิก)
          12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน     (คลิก)
          13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     (คลิก)  

     yes การปฏิบัติงาน  
          14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     
(คลิก)

     yes การให้บริการ    
          15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
(คลิก)
          16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     (คลิก)
          17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     (คลิก)
          18. E-Service     (คลิก)

enlightened การจัดซื้อจัดจ้าง

     yes การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
          19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือปผนการจัดหาพัสดุ     
(คลิก)
          20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ     (คลิก)
          21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     (คลิก)
          22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     (คลิก)

enlightened การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     yes การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
(คลิก)
          24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     (คลิก)
          25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     (คลิก)
          26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     (คลิก)

enlightened การส่งเสริมความโปร่งใส

     yes การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          27. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
(คลิก)
          28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฑฤติมิชอบ     (คลิก)
          29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     (คลิก)
         
     yes การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         
 30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     (คลิก)

enlightened การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     yes นโยบาย No Gift Policy
          31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่        (คลิก)
          32. การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy        (คลิก)
          33. รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy        (คลิก)

     yes การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     
(คลิก)
          35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต     (คลิก)

       yes แผนป้องกันการทุจริต
          36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี     
(คลิก)
          37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  (รอบ 6 เดือน)    (คลิก)
          38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี     (คลิก)

enlightened มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

     yes มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 
          39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
(คลิก)
          40. การขับเคลื่อนจริยธรรม       (คลิก)
          41. การการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ       (คลิก)

     yes มาตรการส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน           (คลิก)      
          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       (คลิก)hit counterจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 163 ครั้ง