กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

OITแบบเปิดเผยข้อมูล ปี 2564


    
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

 

enlightened ข้อมูลพื้นฐาน     

     yes ข้อมูลพื้นฐาน
          1. โครงสร้างสำนักงาน     (คลิก)
          2. ข้อมูลผู้บริหาร     
(คลิก)
          3. อำนาจหน้าที่     (คลิก)
          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     (คลิก)
          5. ข้อมูลการติดต่อ     (คลิก)
          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     (คลิก)

     yes การประชาสัมพันธ์     
          7. ข่าวประชาสัมพันธ์     
(คลิก) 


     yes การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          8. Q&A     
(คลิก)
          9. Social Network     (คลิก)

enlightened การบริหารงาน

     yes การดำเนินงาน     
          10. แผนดำเนินงานประจำ     
(คลิก)
          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน     (คลิก)
          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     (คลิก)  

     yes การปฏิบัติงาน  
          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน     
(คลิก)

     yes การให้บริการ    
          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
(คลิก)
          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     (คลิก)
          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     (คลิก)
          17. E-Service     (คลิก)

enlightened การบริหารเงินงบประมาณ

     yes แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     (คลิก)
          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน     (คลิก)
          20. รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี     (คลิก)

     yes การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือปผนการจัดหาพัสดุ     
(คลิก)
          22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ     (คลิก)
          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     (คลิก)
          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     (คลิก)

enlightened การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     yes การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
(คลิก)
          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     (คลิก)
          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     (คลิก)
          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     (คลิก)

enlightened การส่งเสริมความโปร่งใส

     yes การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          29. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
(คลิก)
          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฑฤติมิชอบ     (คลิก)
          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     (คลิก)
         
     yes การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น     
(คลิก)
          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสส่วนร่วม     (คลิก)

enlightened การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     yes เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร     (คลิก)
          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     (คลิก)

     yes การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     
(คลิก)
          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต     (คลิก)

     yes การเสริมสร้างวัฒนะรรมองค์กร
          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
(คลิก)

     yes แผนป้องกันการทุจริต
          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
(คลิก)
          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน     (คลิก)
          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     (คลิก)

enlightened มาตรการภายในเพื่อ้ปงกันการทุจริต

     yes มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน     
(คลิก)
          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    (คลิก)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 243 ครั้ง