กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กองกฎหมายหลัก
Link


กฎหมายหลัก

พระราชบัญญัติ

กลุ่ม
 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 
ดาวน์โหลด :
 
dpmlaw2550 (1).pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 584 ครั้ง)
 
Dpm_act2550 (1).doc ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 314 ครั้ง)
 
 
 

กฎหมายหลัก

ระเบียบกระทรวงการคลัง

กลุ่ม
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ [ฉบับ update]
 
ดาวน์โหลด :
 
parttwo_one_.doc ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๖
 
ดาวน์โหลด :
 
parttwo_one1.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
 
parttwo_one1.doc ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

กฎหมายหลัก

ระเบียบ

กลุ่ม
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของจพง.ปภ. พ.ศ. 2553
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ อปพร. พ.ศ. 2553
 
ดาวน์โหลด :
 
 
 

กฎหมายหลัก

ประกาศ

กลุ่ม
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
 
ดาวน์โหลด :
 
 
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รูปเครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ เครื่องหมาย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ปภ. (ฉบับที่ 3)
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ปภ. (ฉบับที่ 2)

กฎหมายหลัก

กฎกระทรวง

กลุ่ม
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายฯ พ.ศ.2554
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 
ดาวน์โหลด :
 
 
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557
 
ดาวน์โหลด :
 
_ปภ_2557 (6).pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
 
 
 
 

กฎหมายหลัก

ข้อกำหนด

กลุ่ม
 
ข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของสำรองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๗
 
ดาวน์โหลด :
 
parttwo_two1.pdf ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
 
parttwo_two1 (4).doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
 
 
 
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย พ.ศ.๒๕๕๑
 
ดาวน์โหลด :
 
parttwo_two2.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 488 ครั้ง)
 
parttwo_two2 (1).doc ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 323 ครั้ง