กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ฝ่ายส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2. ประเมินความเสียหายจากสภาพข้อเท็จจริงและข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
3. วางระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
4. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
5. สนับสนุนและบริหารจัดการงบกลางและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานใบสำคัญ การขอโอนเงินชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
6. จัดตั้งและอำนวยการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7. จัดทำฐานข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย เพื่อให้การตรวจสอบ จัดหา เก็บสำรอง และแจกจ่ายสิ่งของสำรองจ่ายเป็นไปอย่างเป็นระบบ
8. สนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
9. ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 819 ครั้ง