กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

 
  อำนาจหน้าที่
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557
ข้อ 19 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ระดับจังหวัด
(2) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
.................................................................................................................................................................
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ประสานให้คำปรึกษาแนะนำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ กระทรวง กรม แปลงไปสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. จัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด 
3. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย รวมทั้งบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศของหน่วยงาน 
5. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 
6. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
7. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. ตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของสำนักงบประมาณ หรือตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด 
11. ประสาน สนับสนุนการจัดหา จัดสรรทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานรัฐพิธีและราชพิธี งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานวินัย งานการเจ้าหน้าที่ งานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและการพัฒนาระบบราชการ งานบริหารความเสี่ยง งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของหน่วยงาน 
13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2155 ครั้ง