กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ป้าหมาย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1653 ครั้ง