กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ประจำวัน 9 พฤษภาคม 2566
รายงานสถานการณ์ประจำวัน 26 เมษายน 2566
รายงานสถานการณ์ประจำวัน 24 เมษายน 2566
รายงานสถานการณ์ประจำวัน 20 เมษายน 2566
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดชัยนาท ร่วมรณรงค์กวดขันวินัยจราจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ปภ.จ.ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
บริษัท ปตท.จำกัด จัดโครงการพัฒนาความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566
ปภ.จังหวัดชัยนาทร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการกู้ภัยของอาษาสมัครองค์การสาธารณกุศลปี 2566
ดาวน์โหลด
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ฉบับที่ 17-20
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ฉบับที่ 15.16
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ฉบับที่ 13,14
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 13 ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 12
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 1-9 ตุลาคม 2565
(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2564 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24232 ครั้ง