กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่

กลุ่ม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28725 ครั้ง