กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่

กลุ่ม

ปภ.จังหวัดชัยนาทร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการกู้ภัยของอาษาสมัครองค์การสาธารณกุศลปี 2566

ปภ.จังหวัดชัยนาทร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการกู้ภัยของอาษาสมัครองค์การสาธารณกุศลปี 2566
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28728 ครั้ง