กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน

ปี พ.ศ.2566

กลุ่ม

รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3737 ครั้ง