กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ประกาศภัยพิบัติ

จังหวัดชัยนาท

กลุ่ม

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565

สามารถ Downloads ไฟล์ PDF ของประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ปี 2565 ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 - ปัจจุบัน


enlightenedenlightened ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565 enlightenedenlightened
           


              mail สามารถ Downloads ได้ที่ที่นี่ mail
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8479 ครั้ง