กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ดาวน์โหลด

แผนป้องกันฯ

กลุ่ม

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 13 ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 12

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 13 ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 12
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 13 ตุลาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10118 ครั้ง