กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ดาวน์โหลด

แผนป้องกันฯ

กลุ่ม

(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2564 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2564 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ร่าง)
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2564 - 2570
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด เอกสารสำหรับหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบปรับปรุง

ไฟล์ข้อมูล

เอกสาร 1 แจ้งคณะกรรมการ เชิญประชุมแผน ปภ.จ.ชน.

 

 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10122 ครั้ง